ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
29 ก.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
582


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

****************************

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันอังคาร ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภท วิชาการ และประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๗ รูป/คน ประกอบด้วย

๑. กลุ่มตำแหน่ง ประเภท วิชาการ จำนวน ๓ รูป

สังกัด            ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

อาจารย์                              ๐๔๒๑๐๐๕       พระมหาภราดร  ภูริสฺสโร/สุวรรณรัตน์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

อาจารย์                              ๑๓๒๑๐๐๖       พระมหาดวงทิพย์  ปริยตฺติธารี/บุญศรีภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์

อาจารย์                              ๐๒๓๑๐๑๒       พระมหาดวงเด่น  ฐิตญาโณ/ตุนิน

๒. กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๔ คน

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

นิติกร                               ๐๐๘๒๐๐๓        นายเสวก นกอินทรีย์

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี                  

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๐๐๔๒๐๐๘        นายณัฐภพ อุปะทุม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๐๐๔๒๐๑๒        นางสาววราพร แสนสี

ส่วนงานวิชาการ สถาบันภาษา

นักวิชาการศึกษา                   ๔๗๒๒๐๐๓        นายพิพัฒน์ แก้วใส

กองวิเทศสัมพันธ์                                                           

นักจัดการงานทั่วไป                ๐๐๗๒๐๐๓        -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

นักวิชาการศึกษา                   ๐๐๗๒๐๐๕        -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

          ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

๑. ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (บค. ๐๓)                      จำนวน   ๑  ฉบับ

๒. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นภิกษุ (บค.๐๕)                    จำนวน   ๑  ฉบับ

๓. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นฆราวาส (บค.๐๖)                จำนวน   ๑  ฉบับ

๔. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)               จำนวน   ๑  ฉบับ

๕. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                 จำนวน   ๑  ฉบับ

๖. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว                                                                 จำนวน   ๑  ใบ

๗. สำเนาบัญชีธนาคารทหารไทย                                                     จำนวน   ๑  ฉบับ

๘. สัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน (บค.๕๕.๒) กรณีทดลองปฏิบัติงาน              จำนวน   ๒   ฉบับ

 • ๘.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                  จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                         จำนวน   ๒   ฉบับ

๙. สัญญาจ้างบุคลากรประจำ (บค.๕๕) กรณีที่ได้คำสั่งแต่งตั้งแล้ว                จำนวน   ๒   ฉบับ

 • ๙.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                  จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๙.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๐. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)                       จำนวน   ๒   ฉบับ

 •     ๑๐.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                จำนวน   ๒   ฉบับ
 •     ๑๐.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๑. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)  จำนวน   ๒   ฉบับ

 • ๑๑.๑ สำเนาบัตรประชาชน                                                        จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๑๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๑๑.๓ สำเนาทะเบียนสมรส                                                        จำนวน   ๒   ฉบับ

หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค.หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

****************************

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันอังคาร ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยประเภท วิชาการ และประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๗ รูป/คน ประกอบด้วย

ก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จำนวน ๑ คน

สังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

บัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารย์                             ๑๐๑๗๐๐๓       นางกรรณิการ์  ขาวเงิน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์                             ๐๕๔๗๐๐๖       -ไม่มีผู้เข้าสอบข้อเขียน-

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์                              ๑๐๑๑๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัคร-

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์                              ๑๐๑๗๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัคร-

ข. กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๖ รูป/คน

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๘๐๑๗       นายประดิสิษฐ์ ประคองสาย

สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๓๒๘๐๐๓       พระมหาจักรกฤษ กิตฺติญาณเมธี/แก้วเกิด

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์      

นักวิชาการศึกษา                    ๐๕๒๘๐๐๒       พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ/ศรียอด

นักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๕๒๘๐๐๕       -ไม่มีผู้เหมาะสม-

สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๑๘๐๐๒       พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี/สิงห์บุบผา

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๔๘๐๐๒       พระมหาเกียรติพงษ์  อภิสิทฺโธ/จันทร์แก้ว

สำนักงานตรวจสอบภายใน       

นักวิชาการตรวจสอบภายใน        ๐๑๑๘๐๐๑       นางสาวมณฑิรา  แซ่เตียว

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายช่างเทคนิค                      ๐๑๕๙๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัคร-

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์     

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๔๘๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัคร-

           ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่ส่งเอกสารรายงานตัว ตามวัน และเวลากล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่   ๒๙   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รายการเอกสารแนบท้ายประกาศและเอกสารที่ต้องเตรียมมาทำสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง

๑. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) (บค. ๐๘)                จำนวน   ๑  ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ)              จำนวน   ๑  ฉบับ

๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว                                                                 จำนวน   ๑  ใบ

๔. สำเนาสมุดฝากธนาคารทหารไทย                                                  จำนวน   ๑  ฉบับ

๕. สัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง (บค.๔๙.๑)                  จำนวน   ๒  ฉบับ

 •     ๕.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                   จำนวน   ๒  ฉบับ
 •     ๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน   ๒  ฉบับ

๖. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)                         จำนวน   ๒  ฉบับ

 •     ๖.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                   จำนวน   ๒  ฉบับ
 •     ๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน   ๒  ฉบับ

๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)      จำนวน   ๒  ฉบับ

 •     ๗.๑ สำเนาบัตรประชาชน                                                           จำนวน   ๒  ฉบับ
 •     ๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน   ๒  ฉบับ
 •     ๗.๓ สำเนาทะเบียนสมรส                                                            จำนวน   ๒  ฉบับ

หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค.หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=9292 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  26 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  216
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ๒ ตำแหน่ง
  19 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  381
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
  17 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  300
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ประเภทวิชาการ
  14 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  200
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๗ ตำแหน่ง
  09 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  6313