ข่าวประชาสัมพันธ์
สกอ.จัดประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT2007
25 ก.ย. 49 | สัมมนา/การประชุม
473
ข่าวสัมมนา/ประชุม
สกอ.จัดประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT2007
วันที่ ๒๕/๐๙/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๒๑๔๐ ครั้ง

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๐๐๗ (Conference on Computer Information Technologies ๒๐๐๗ หรือ ICT 2007) ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง

     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในหน่วยงาน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ ๐-๒ ๓๕๔-๕๖๗๘ หรือ http://cit2007.uni.net.th หรือ http://uni.net.th

ประชาสัมพันธ์โดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : www.uni.net.th
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน
  22 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  662
 • International Conference On Multidisciplinary and Current Educational Research
  08 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  739
 • วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
  21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  1402
 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  267
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  1283