ข่าวประชาสัมพันธ์
ต่ออายุ เจ้าคณะภาค - รองเจ้าคณะภาค
01 ก.พ. 50 | สัมมนา/การประชุม
742
ข่าวคณะสงฆ์
ต่ออายุ เจ้าคณะภาค - รองเจ้าคณะภาค
วันที่ ๐๑/๐๒/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๘๙๔๕ ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าคณะภาคที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ในเขตปกครองเจ้าคณะใหญ่หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ ให้ดำรงตำแหน่งต่อ จำนวน 7 รูป ประกอบด้วย 

     ฝ่ายมหานิกาย
     1. พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม กทม. เป็นเจ้าคณะภาค 1
     2. พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. เป็นเจ้าคณะภาค 8
     3. พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร กทม. เป็นเจ้าคณะภาค 13
     4. พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยา กทม. เป็นเจ้าคณะภาค 14  

      ฝ่ายธรรมยุต
     1. พระเทพวรคุณ วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นเจ้าคณะภาค 9
     2. พระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพระลานชัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าคณะภาค 10
     3. พระธรรมวิสุทธิกวี วัดโสมนัสวิหาร กทม. เป็นเจ้าคณะภาค 16-17-18

      โฆษกมหาเถรสมาคม กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ยังเห็นชอบแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองหนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ (มหานิกาย) ให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก 4 ปี คือ

     1. พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 4
     2. พระเทพญาณมุนี วัดวรนาถบรรพต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็นรองเจ้าคณะภาค 4
     3. พระธรรมเสนานุวัตร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นรองเจ้าคณะภาค 5
     4.  พระธรรมราชานุวัตร วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นรองเจ้าคณะภาค 6
     5. พระราชปัญญาภรณ์ วัดนางชี กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 6
     6. พระเทพรัตนสุธี วัดปทุมคงคา กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 7
     7. พระราชวิมลเมธี วัดศรีโสดา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นรองเจ้าคณะภาค 7
     8. พระเทพมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 8
     9. พระเทพโสภณ วัดราชบุรณะ กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 8
     10. พระเทพเมธี วัดอรุณราชวราราม กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 9
     11. พระราชวิสุทธิโมลี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 9
     12. พระราชวชิรโมลี วัดสวนพลู กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 10
      13. พระราชโมลี วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม.เป็นรองเจ้าคณะภาค 10
     14. พระเทพปริยัติมุนี วัดทองนพคุณ กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 11
     15. พระราชวรเมธี วัดเทพธิดาราม กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 11
     16. พระราชวรมุนี วัดดุสิดาราม กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 16
     17. พระราชกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตรฯ กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 17 
     18. พระเทพวีราภรณ์ วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นรองเจ้าคณะภาค 18

ข่าว : ข่าวสด
1 กุมภาพันธ์ 2550


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน
  22 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  456
 • International Conference On Multidisciplinary and Current Educational Research
  08 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  530
 • วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
  21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  1188
 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  235
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  1100