ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร มุ่งพัฒนา MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสาร
24 ต.ค. 62 | สัมมนา/การประชุม
1526

มจร ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และได้จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสถานีโทรทัศน์ MCU TV 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานกรรมการ และมีพระสุวรรณเมธาภรณ์.ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นรองประธาน ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์มาร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้ได้แก่ พระเทพสุวรรณเมธี นายมานพ จีรกาญจน์ไพศาล  นางขวัญเรือน แก้วพิจิตร ซึ่งได้พูดคุยและให้ข้อเสนอแนะว่า  การผลิตโทรทัศน์ ออนไลน์ โดยแบ่งการบริหารเป็นบุคลากรภายใน ภายนอก และวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ ในการผลิตรายการ รวมถึงงบประมาณจัดสรรในการผลิตรายการ และเน้นกลยุทธ์ ปรับผังรายการให้เข้ากับยุคสมัยและหารายได้จากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการผลิตรายการในสถานีโทรทัศน์ MCU TV และได้กำชับในการใช้ลิขสิทธิ์ในถูกต้อง การประชุมครั้งนี้ ประชุม ณ ห้อง ๓๐๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานกรรมการ และมี พระสุวรรณเมธาภรณ์.ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นรองประธาน ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการโทรทัศน์มาร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้ได้แก่ พระเทพสุวรรณเมธี นายมานพ จีรกาญจน์ไพศาล  นางขวัญเรือน แก้วพิจิตร ซึ่งได้พูดคุยและให้ข้อเสนอแนะว่าให้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งออนไลน์ โดยแบ่งการบริหารเป็นบุคลากรภายใน ภายนอก และวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ ในการผลิตรายการ รวมถึงงบประมาณจัดสรรในการผลิตรายการ และเน้นกลยุทธ์ ปรับผังรายการให้เข้ากับยุคสมัยและหารายได้จากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการผลิตรายการในสถานีโทรทัศน์ MCU TV และได้กำชับในการใช้ลิขสิทธิ์ในถูกต้อง การประชุมครั้งนี้ ประชุม ณ ห้อง ๓๐๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แสดงความคิดเห็น