ข่าวประชาสัมพันธ์
กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
22 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
699


พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี บรรยายเรื่องทิศทางการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นานาชาติ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทิศทางของแผน ๑๒และ ๑๓ มีส่วนที่เหมือนกันอยู่น้อย

แนวทางแผน ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ของ มจร จะเน้นหลากหลายเรื่อง ได้แก่

๑.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน ๑.๑ เรื่อง MCU NETWORK พัฒนาแผนงานไว้ และ มจรก็ได้ ลงทุนด้าน IT มาระยะหนึ่ง ๑.๒ เรื่อง MCU APPLICATION ๑.๓ MCU BOARDCASTING เพื่อการเรียนการสอน โดย มจร ได้เริ่มลงทุนการ IT มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๐ จากนั้นเป็นการซ่อมบำรุงมาโดยตลอด

๒.มหาลัยสีเขียว โดยมีสาระหลัก 5 สาระ ได้แก่ ๒.๑ ต้นไม้ใบหญ้า ๒.๒. จัดเกบขยะมูลฝอย ๒.๓ บำบัดน้ำเสีย ๒.๔ ลดการใช้ถุงพลาสติกและสิ่งของที่ย่อยสลายได้ยาก ๒.๕ การใช้โซลาเซล เพราะรัฐสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียว

๓.แนวทางการปฏิบัติ เผยแผ่ กราบไหว้บูชาสักการะของประชาชนชนทั่วไป ศาสนวัตถุ ศาสนสถานครบถ้วน

๔.ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และในด้านอื่นๆเกี่ยวกับศาสนา

อธิการบดีกล่าวอีกว่า แนวทางทั้ง ๔ เพื่อดำรงสถานะและบทบาทของ มจร เพราะ แนวทางนี้สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ และเป็นการสร้างต้นทุนทางสังคม

การบริหารงานบุคคล ๓,๖๘๐ รูปคน จะต้องทำงานให้ได้หนึ่งคนสามงาน ส่วนเรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษา เวลาพูดถึงการเปิดหลักสูตร การสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่ ล้าสมัย ไม่เท่าทันสังคม บัณฑิตพันใหม่ ในเรื่องของสังคมมนุษยศาสตร์ จะต้องมีคุณสมบัติ ความเป็นเลิศทางวิชาการบูรณาการ ภาวะความเป็นผู้นำสูง มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีวุฒิภาวะ

๓ อย่างที่ทำให้เราดำรงค์สถานในปัจจุบัน
นโยบายและแนวทางของส่วนงานที่รับผิดชอบด้านวิจัย นับจากนี้

๑ MCU Buddhist Learning Community แหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติ แหล่งกราบไหว้บูชา สักางการะ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับคนทุกเพศ ทุกวัยมากยิ่งขึ้น จะขยายงานไปหลายๆส่วนเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

๒. MCU Buddhist Academic Services บริการวิชาการแก่สังคม

๓. MCU Buddhist Innovation for social and mental development นวัตกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาจิตใจ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
  21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  623
 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  153
 • มจร มุ่งพัฒนา MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสาร
  24 ต.ค. 62 | สัมมนา/การประชุม
  755
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
  16 ก.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  1226
 • การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
  11 ก.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  911