ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
2706

วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยนับว่าเป็นการนำเทคโนโลยี VDO Conference มาทำการจัดอบรมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เมตตามอบโอวาทและทำพิธีเปิดการอบรม การอบรมจะมีการจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเท จำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. นาย อภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒. นาย ฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปได้ด้วยความเรียบ และครบถ้วนตามกระบวนการที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประชุมนิสิตนานาชาติ
  23 ก.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  80
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยืน ยุค NEW NORMAL ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
  25 พ.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  413
 • ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  22 เม.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  462
 • ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)
  07 ก.พ. 65 | สัมมนา/การประชุม
  647
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
  12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  1538