ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
2838

วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยนับว่าเป็นการนำเทคโนโลยี VDO Conference มาทำการจัดอบรมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เมตตามอบโอวาทและทำพิธีเปิดการอบรม การอบรมจะมีการจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเท จำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. นาย อภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒. นาย ฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปได้ด้วยความเรียบ และครบถ้วนตามกระบวนการที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้เป็นอย่างดี