ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
623

วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยนับว่าเป็นการนำเทคโนโลยี VDO Conference มาทำการจัดอบรมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เมตตามอบโอวาทและทำพิธีเปิดการอบรม การอบรมจะมีการจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเท จำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. นาย อภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒. นาย ฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปได้ด้วยความเรียบ และครบถ้วนตามกระบวนการที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  153
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  698
 • มจร มุ่งพัฒนา MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสาร
  24 ต.ค. 62 | สัมมนา/การประชุม
  755
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
  16 ก.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  1226
 • การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
  11 ก.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  911