ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
2290

วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยนับว่าเป็นการนำเทคโนโลยี VDO Conference มาทำการจัดอบรมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เมตตามอบโอวาทและทำพิธีเปิดการอบรม การอบรมจะมีการจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเท จำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. นาย อภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒. นาย ฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปได้ด้วยความเรียบ และครบถ้วนตามกระบวนการที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”
  20 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  227
 • ขอเชิญร่วมงานวันสันติภาพสากล
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  131
 • ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้าง Chatbot สำหรับ Line OA” ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  89
 • ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ภายใต้หัวข้อ "การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ"
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  56
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายจากอธิการบดีและการบรรยายจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  105