ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
13 ส.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
465
ข่าวสัมมนา/ประชุม
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
วันที่ ๑๓/๐๘/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๓๗๒ ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
จัดงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้
๑. บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสามารถทำหน้าที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศอย่างสมบูรณ์
๒. ความสำคัญของมาตรฐานต่อการจัดการและบริการสารสนเทศของห้องสมุด
๓. บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานในงานห้องสมุด
๔. การพัฒนามาตรฐานตัวชี้วัดสำหรับงานห้องสมุด
๕. มาตรฐานการทำรายการ
๖. มาตรฐานการสืบค้นสารสนเทศ
สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://library.sut.ac.th/seminar25th/Download.cfm


เอกสารประกอบ

เว็บไซต์อ้างอิง
ไฟล์แนบ : Project25th.zip   Web Link : http://library.sut.ac.th/seminar25th
แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน
  22 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  456
 • International Conference On Multidisciplinary and Current Educational Research
  08 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  530
 • วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
  21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  1188
 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  235
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  1100