ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)
12 ก.ย. 50 | สัมมนา/การประชุม
1017
ข่าวสัมมนา/ประชุม
การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)
วันที่ ๑๒/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๑๔๒๕ ครั้ง

ในวันที่ 3 กันยายน 2550 ที่ผ่านมาหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ซึ่งเป็นระบบการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและทักษะการทำงานต่างๆในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.โกวิท เชื่อมกลาง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและบรรยายพิเศษ ในเรื่อง "หัวหน้างาน ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง"
หลังจากนั้น การสัมมนาแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น ๒ ส่วนของในส่วนของบรรณารักษ์ และAdmim ผู้ดูและระบบ
1.การสัมมนาในส่วนของบรรณารักษ์ของกลุ่มผู้ใช้ VTLS มีสาระสำคัญ โดยทางประธานและเลขานุการกลุ่มผู้ใช้ VTLS ได้รายงานการประชุมกลุ่มในครั้งที่ผ่านมาร่วมทั้งความก้าวหน้า ปัญหาการทำงานในระบบ VTLS และร่วมถึงสรุปความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ในแต่ละโมดูลการทำงานต่างๆ
2. การสัมมนาในส่วนของAdmin ผู้ดูแลระบบ ได้แนะนำการใช้งาน การดึงข้อมูล และการดูแลระบบฐานข้อมูลของ VTLS และการใช้คำสั่ง Unix ที่จำเป็นต่างๆ และให้ทดลองใช้งาน

สถานที่ประชุมศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
มีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม 24 แห่งเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Picburilam.rar
แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยืน ยุค NEW NORMAL ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
  25 พ.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  170
 • ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  22 เม.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  255
 • ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)
  07 ก.พ. 65 | สัมมนา/การประชุม
  439
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
  12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  1080
 • ขอเชิญเข้าการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร
  05 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  691