ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 2
05 ก.พ. 51 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
421
ข่าวสัมมนา/ประชุม
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 2
วันที่ ๐๕/๐๒/๒๐๐๘ เข้าชม : ๗๙๔๖ ครั้ง

จุดประสงค์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ Amazing e-Learning ครั้งที่สอง มีจุดประสงค์ดังนี้ 1) สร้างโอกาสให้สถาบันการศึกษา, หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการด้าน e-learning ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน e-Learning ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ 3) สร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง เผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการด้าน e-Learning ในเวทีนานาชาติ4) เป็นเวทีสำหรับเรียนรู้ ทดลองใช้สินค้าและบริการทั้ง Course ware, Hardware และ Software ด้าน e-Learning ชั้นนำของประเทศไทยและจากต่างประเทศ เพื่อการศึกษารูปแบบใหม่

 
 งานประชุมวิชาการนานาชาติและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์
อีเลิร์นนิ่ง : Edutainment และนิทรรศการผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านอีเลิร์นนิ่ง
 วันที่ 7-9 มีนาคม 2551
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

e-learningii.jpgเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://db-s.co.th/conference2008/
แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น