ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญบุคลากรอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบจัดการการประชุม (E-Meeting) สำหรับผู้จัดทำวาระการประชุม
05 พ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
955

เชิญบุคลากรอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบจัดการการประชุม (E-Meeting) สำหรับผู้จัดทำวาระการประชุม วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๔๐ น.  ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ