ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลางเข้าร่วมอบรมการพัฒนารายวิชาการเรียน การสอน การสอบออนไลน์
14 ม.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
701

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากการเรียนการสอบแบบชั้นเรียน เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น การใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากที่บุคลากรสายวิชาการต้องใช้ในสถานการณ์เช่นนี้

สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ได้จัด โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลาง “หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนการสอบ ออนไลน์” เพื่อเป็นการมอบนโยบายและร่วมหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย จึงนมัสการมาเพื่อขออนุมัติ อาจารย์ในส่วนงานของท่าน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลาง “หลักสูตรการพัฒนา รายวิชาการเรียนการสอนการสอบออนไลน์” ในวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเข้าร่วมอบรมแบบ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ID ๗๗๘๘๙๙๐๐๓๖ รหัส ๒๒๓๓๔๔ รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบ มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ อาจารย์ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่คิวอาโค้ดด้านล่าง อนึ่ง โปรดลงทะเบียนภายใน วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบตอบรับเข้าร่วม : shorturl.at/fhAH2

หรือ สแกน Qrcode