ข่าวประชาสัมพันธ์
“วิกฤติไม่ปิดโอกาสการพัฒนา” สถาบันภาษา เปิดแล้ว !!
21 เม.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
143

ใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส ระหว่าง WFH เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล โดยเน้นทักษะการเขียน (Writing Skill) เหมาะสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

เปิดช่องทางการเรียนรู้พิเศษ หัวข้อ... 

“How to Write a Research Abstract Professionally”

วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล

อดีตนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เข้าร่วมได้ที่ Zoom ID. 995 529 2699

รองรับจำนวน ๑๐๐ ท่านเท่านั้น!!

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา

โทร.๐๙๕ ๕๒๙ ๒๖๙๙ Line ID: morm26


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
  24 เม.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  193
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
  01 เม.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  135
 • สัมมนาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาฯระยะที่12 และยกร่างแผนพัฒนาฯระยะที่13[โซนกลาง ภาคกลางและภาคใต้]
  26 มี.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  166
 • ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
  23 มี.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  172
 • ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลางเข้าร่วมอบรมการพัฒนารายวิชาการเรียน การสอน การสอบออนไลน์
  14 ม.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  620