ข่าวประชาสัมพันธ์
“English Course: Reading and Writing Skill for Foreign Students of MCU"
12 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
610
“English Course: Reading and Writing Skill for Foreign Students of MCU"
Language Institute of MCU with ASEAN Studies Centre and Student Affairs Division is inviting you to English online learning Course : Reading and Writing Skill for Foreign Students of MCU on Zoom. Time June 19, 2021 01.00 - 04.00 PM.
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ: ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย
สถาบันภาษาร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาและกองกิจการนิสิตขอนิมนต์/เรียนเชิญนิสิตต่างชาติของมจร เข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
Link to Apply/ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/RPL8iwe9YGDgbKsF9
Link to Join Zoom Meeting/ลิงค์สำหรับเข้าเรียน https://zoom.us/j/91804719113
_____________________________
ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่
Contact us 099 006 3440
Facebook Page: Limcu FC
สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประชุมนิสิตนานาชาติ
  23 ก.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  80
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยืน ยุค NEW NORMAL ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
  25 พ.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  413
 • ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  22 เม.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  462
 • ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)
  07 ก.พ. 65 | สัมมนา/การประชุม
  647
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
  12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  1539