ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานวันสันติภาพสากล
16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
270
#วันอังคารที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
#เวลา 07.00-17.00 น. ผ่านโปรแกรม zoom
Registeration for the International Day of Peace on Tuesday 21, September, 2021 at 07.00-17.00 via Zoom program)
ไม่จำกัดจำนวน/Unlimited
(red arrow right)ลงทะเบียนที่นี่/Register here(!)
ปิดลงทะเบียน วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 18.00 น.
(Registration will be closed on September 20, 2021 at 6:00 p.m.)
เกียรติบัตรจะส่งให้ทางอีเมล์ประมาณ 7 วัน (คนไทยรับเกียรติบัตรเป็นภาษาไทย/คนต่างประเทศรับเกียรติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ) (Thai people receive the certificate in Thai / foreigners receive the certificate in English. The certificate will be sent via email in about 7 days.)
ขอสงวนสิทธิ์มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน และทำแบบประเมินเท่านั้น ทังนี้ ขอความกรุณากรอกอีเมล์และชื่อให้ถูกต้อง เพื่อการพิมพ์และจัดส่งเกียรติบัตร
(We reserve the right to award certificates to those who registered, attended the event and completed the evaluation form for the certificates.)
จัดโดย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และภาคีเครือข่าย
(Organized by Peace Studies Program together with, International Buddhist Studies College, and network sections.)