ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”
20 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
599

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนกลาง

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”

อบรม วันเสาร์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

อบรมฟรี รับวุฒิบัตรเมื่อสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้

ลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติม https://sites.google.com/mcu.ac.th/train/