ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด (รวมถึงอัตราจ้างทุกตำแหน่ง) ในส่วนกลาง
01 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
173

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดีจึงมีคำสั่งนัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด (รวมถึงอัตราจ้างทุกตำแหน่ง)ในส่วนกลาง

ในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์
(Application Zoom) Meeting ID : 9998248047, Passcode: mcu170464 เพื่อพิจารณา เรื่องการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกรูป/คนเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
จึงนมัสการ/เรียนมาเพื่อขออาราธนา/เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกรูป/คนเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว