ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการสัมมนาการดำเนินการจัดทำมคอ.3 คณะครุศาสตร์
28 มิ.ย. 53 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
353
ข่าวสัมมนา/ประชุม
สรุปผลการสัมมนาการดำเนินการจัดทำมคอ.3 คณะครุศาสตร์
วันที่ ๒๘/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๑๓๒ ครั้ง

  

สรุปการผลการสัมมนาการดำเนินการจัดทำมคอ.3 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา จากการประชุมคณาจารย์สายครุศาสตร์ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียน เพื่อจัดทำมคอ.3 รายละเอียดวิชา จำนวน 5 สาขาวิชา คือ 1. สังคมศึกษา 2. การสอนภาษาไทย
3. การสอนภาษาอังกฤษ 4. จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว 5. การสอนพระพุทธศาสนา
ในการจัดทำมคอ.3 สาขาวิชาสังคมศึกษา มีผลสำเร็จของการจัดทำดังนี้
วิชาบังคับ จำนวน 10 วิชา และวิชาเลือกจำนวน 12 วิชา สำเร็จ จำนวน 14 วิชา รอการจัดทำ จำนวน 8 วิชา

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีผลสำเร็จของการจัดทำดังนี้
วิชาบังคับ จำนวน 10 วิชา และวิชาเลือก จำนวน 19 วิชา สำเร็จ จำนวน 7 วิชา รอการจัดทำ จำนวน 13 วิชา ยังไม่กำหนด 5 วิชา

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีผลสำเร็จของการจัดทำดังนี้
วิชาบังคับ จำนวน 10 วิชา และวิชาเลือก จำนวน 14 วิชา สำเร็จ จำนวน 5 วิชา รอการจัดทำ จำนวน 19 วิชา

สาขาวิชาสาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว มีผลสำเร็จของการจัดทำดังนี้
วิชาบังคับ จำนวน 10 วิชา และวิชาเลือก จำนวน 9 วิชา สำเร็จ จำนวน 11 วิชา รอการจัดทำ จำนวน 8 วิชา 
 
หมวดวิชาชีพครู มีผลสำเร็จของการจัดทำดังนี้
วิชาบังคับ จำนวน 10 วิชา และวิชาเลือกจำนวน 12 วิชา สำเร็จ 14 วิชา รอการจัดทำ จำนวน 7 วิชา
สรุปผลสำเร็จของการจัดทำมคอ.3 สำเร็จ จำนวน 11 วิชา รอการจัดทำ จำนวน 60 วิชา

ในการจัดทำมคอ.3ในรายวิชาที่เหลือนั้นทางที่ประชุม มีมติเห็นชอบกำหนดแผนการดำเนินการดังนี้

         วัน/เดือน/ปี แผนการดำเนินการ

         21 มิ.ย.-4 ก.ค.53
         5-11 ก.ค.53
         12-18 ก.ค.53 
         19-25 ก.ค.53 
         26-31 ก.ค.53
         6-8 ก.ค.53
         15 ส.ค.53 
         20 ส.ค.53

ปรับปรุงแก้ไขรายบุคคล
เลขานุการกลุ่มรวบรวม
ส่งบรรณาธิการกลุ่มตรวจสอบ
ส่งรายงานกลุ่มให้ส่วนกลาง
คณะทำงานรวบรวม/เตรียมประชุม
ประชุมครั้งที่ 2 ตรวจเนื้อหา
สรุปโครงการ/เอกสาร มคอ.
ส่งรายงานกองวิชาการ

ประมวลภาพกิจกรรม

ในการสัมมนาจัดทำมคอ.3 ครั้งนี้ มีคณาจารย์ จากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน จำนวน 66 รูปคน

ภาพ/ข่าว โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น