ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)
10 ส.ค. 54 | สัมมนา/การประชุม
573
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)
วันที่ ๑๐/๐๘/๒๐๑๑ เข้าชม : ๔๘๗๒ ครั้ง

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์


เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต พ.ศ....


เรื่อง แนวทางการจัดอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร


เรื่อง ขออนุมัติรับคฤหัสถ์ที่ลาสิกขาจากบรรพชิตแล้วกลับเข้าศึกษา


เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา


เรื่อง ขออนุมัติปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๗ (เพิ่มเติม)


เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช


เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนัก


เรื่อง ขออนุมัติทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก


เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • International Conference ! “Mindfulness and the Philosophy of Mind: Buddhist Concepts and Practices”
  11 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  128
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมการอบรมหลักสูตร MCU e-Learning (คณาจารย์ส่วนกลาง) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  06 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  136
 • ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด (รวมถึงอัตราจ้างทุกตำแหน่ง) ในส่วนกลาง
  01 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  173
 • ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าเรียนคอร์สเรียนภาษาบาลี-อังกฤษ
  11 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  296
 • ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา
  07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  389