ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ
17 ส.ค. 56 | รับสมัครบุคลากร
789

     หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  จังหวัดนครปฐม  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลาการของหน่วยวิทยบริการฯ ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ 
     ๑. ตำแหน่งอาจารย์ประจำ จำนวน ๑ อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือนิติศาสตร์
(มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี 
     ๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์
(มีประสบการณ์ทำงานด้านบรรณารักษ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)   มีความรู้ความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย(Network)  มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี  และ
     ๓. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรี  สาขาวิชาด้านการเงินหรือการบัญชี (มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)  มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี  

     ผู้ประสงค์สมัครสอบ  ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานหน่วยวิทยบริการ  ชั้น ๒ อาคารหอสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง พระอารามหลวง โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๒๖๙๑๒  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.  เว้นวันธรรมสวนะ

    ดาวน์โหลดรายละเอียด

    ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร
    แหล่งข่าว นบ.มจร. วัดไร่ขิง
 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงความคิดเห็น