ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ อั
12 ก.พ. 57 | รับสมัครบุคลากร
5819

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
      เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
          ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ๑.๑ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑.๑.๑ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๑ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑.๑.๒ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๒ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑.๑.๓ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๓ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑.๑.๔ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๔ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑.๑.๕ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๕ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑.๑.๖ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๖ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑.๑.๗ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๗ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑.๑.๘ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๘ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑.๑.๙ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๙ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑.๑.๑๐ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๒๐๑๐ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑.๑.๑๑ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๑๒๒๐๑๑ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑.๑.๑๒ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๑๒๒๐๑๒ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม
 

         ๑.๒ อัตราเงินเดือน ๑.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๖,๓๕๐ บาท และระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน ๒๐,๔๙๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
         ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ
             ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้
                   ๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย
                   ๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
                   ๓.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                   ๓.๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง                        ๓.๑.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
                   ๓.๑.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                   ๓.๑.๗ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
                   ๓.๑.๘ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
                   ๓.๑.๙ ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคสุราเรื้อรัง
                   ๓.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
                   ๓.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
                   ๓.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย ๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
๔. การรับสมัครสอบ
           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓,๘๘๑๒, ๘๐๘๕ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันนักขัตฤกษ์
 
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
           ๕.๑ สำเนาประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)
           ๕.๒ สำเนาหนังสือสุทธิ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
           ๕.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
           ๕.๔ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน ๓ รูป (ภาพสี)
           ๕.๕ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
           ๕.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามความในข้อ ๑๑ (๙) แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน
           ๕.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
 
๖. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
           ๖.๑ ระดับ ปริญญาตรี จำนวน ๒๐๐ บาท
           ๖.๒ ระดับ ปริญญาโท จำนวน ๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต
 
๗. เงื่อนไขการรับสมัคร
           ๗.๑ ผู้สมัครสอบ เลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่ง
           ๗.๒ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสอบในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
           ๗.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
          ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓)
         ๘.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)
                  ๘.๒.๑ ความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติงานจริง เช่น ความสามารถในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการและอินเตอร์เน็ต
                  ๘.๒.๒ ความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนั้น ๆ
         ๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
๙. วัน เวลาทำการสอบ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
          ๙.๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
          ๙.๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์)
          ๙.๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผู้ที่สอบได้คะแนนตามข้อ ๘.๑, ๘.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐) ๙.๓ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตามข้อ ๑.๑ ๑๐. เกณฑ์ตัดสิน ผู้สอบผ่านการคัดเลือก คือ ผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ๑๑. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว ๑๑.๑ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และรับเอกสารรายงานตัว ๑๑.๒ วันที่ ๕ – ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

รายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.๒๕๕๗

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๑ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด้านการปฏิบัติการ

(ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น

(ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร

(จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน

(ทำเรื่องติดต่อกับส่วนงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

(ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของส่วนงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงานประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

ด้านการบริการ

ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ส่วนงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พุทธศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงาน และมีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ได้ดี

รายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.๒๕๕๗

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๒ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑ด้านการปฏิบัติการ (ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น (ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร (จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน (ทำเรื่องติดต่อกับส่วนงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ (ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของส่วนงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ด้านการประสานงาน ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงานประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ ด้านการบริการ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ส่วนงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พุทธศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงาน และมีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ได้ดี

รายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.๒๕๕๗

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๓ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑ด้านการปฏิบัติการ (ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น (ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร (จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน (ทำเรื่องติดต่อกับส่วนงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ (ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของส่วนงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ด้านการประสานงาน ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงานประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ ด้านการบริการ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ส่วนงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พุทธศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงาน และมีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ได้ดี

รายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.๒๕๕๗

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๔ สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑ด้านการปฏิบัติการ (จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ของส่วนงาน (รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนงาน เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย (จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วนงาน (ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ (ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย (ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรงลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ด้านการประสานงาน (ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือส่วนงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านการบริการ (ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ส่วนงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ (จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อม

แสดงความคิดเห็น