ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฉลอง 'วันวิสาขบูชาโลก'
26 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
436
ข่าวมหาวิทยาลัย
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฉลอง 'วันวิสาขบูชาโลก'
วันที่ ๒๖/๐๔/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๓๙๙ ครั้ง

องค์กรศาสนาพุทธ จากนานาชาติ ร่วมฉลองจัดงาน "วันวิสาขบูชาโลก" ประจำปี ๒๕๔๙ ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคมนี้

ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า การจัดงาน เฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล ของสหประชาชาติ ภายใต้งาน คุณูปการของพระพุทธศาสนา ต่อสันติภาพโลก และการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะพัฒนาพุทธ ให้เป็นศูนย์กลาง พระพุทธศาสนาโลก เพื่อถวายเป็น การร่วมฉลอง การครองราชย์ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้เพื่อการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก มีประเด็น ๓ ข้อ คือ

๑.ขอให้รัฐบาลไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมงานและขอรับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

๒.มหาเถรสมาคมของประเทศไทยให้ความเห็นชอบในการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา

๓.ประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาการแบ่งโซนออกตามแผนงานการก่อสร้างอาคารสถานที่เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ เป็นข้อตกลงกับผู้บริหารพุทธมณฑล

หลังจากปี ๒๕๔๘ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดพิธีฉลอง วันวิสาขบูชาโลกในประเทศไทยต่อไป โดยให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก และให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ประสานการจัดงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังให้มีการส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างนิกายต่างๆ ในพระพุทธศาสนา รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยการหารือและร่วมมือกันของผู้นำทางศาสนาและนักวิชาการชาวพุทธทั้งหลาย ที่ประชุมได้มีมติให้เผยแพร่แนวคิดเรื่องสันติภาพที่อยู่บนพื้นฐานตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าด้วยปัญญาและกรุณา

พระธรรมโกศาจารย์  บอกด้วยว่า การจัดงานครั้งนี้จะร่วมกันโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างนิกายในพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชนให้มีการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน การเคารพนับถือซึ่งกันและกัน และการสร้างสันติสุขภายในพุทธศาสนิกชนและชุมชนชาวพุทธ ให้มีการสร้างเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม

ขณะเดียวกันให้มีการทำงานร่วมกันในการพัฒนาสังคม โดยปราศจากอคติเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติและให้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาและหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งคุณค่าสากลของพระพุทธศาสนาให้สนับสนุนประเทศและเมืองอื่นๆ ในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติและสนับสนุนการจัดประชุมโลกเรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศจีนด้วย

สำหรับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งนี้ ได้แก่ พระ ดร.ธรรมรัตนะ ประเทศฝรั่งเศส พระหนุ่ย เวน (ศรีราชทะโร) ประเทศกัมพูชา พระธิช กวง บา ประเทศออสเตรเลีย พระซิก ฮุย ซง กับพระปัญญาวะโร ประเทศอินโดนีเซีย พระนาคเสน ประเทศอินเดีย พระ ดร.จิน วอล ลี ประเทศเกาหลี พระสะยาเดช วงศ์โสภา ประเทศลาว พระอะชิน ญาณิสสะระ ประเทศพม่า พระโซริกโต กอมโบว ประเทศรัสเซีย

พระชิ หมิง ยี่ กับพระฐิตะธรรมโม ประเทศสิงคโปร์ พระนะรัมปะนะวี นัมนดาเถโร กับ พระเรสสะกาลา สีวะลีเถระ พระอุกระทิยี นันทะนายกาเถโร ประเทศศรีลังกา พระธรรมะสามี ประเทศอังกฤษ พระดับเบิลยู พี กูรูจี ประเทศสหรัฐอเมริกา พระติช เทียน ตัม ประเทศเวียดนาม นายโนบูโต โตโยดะ ประเทศญี่ปุ่น นายโก เซง ไซ ประเทศมาเลเซีย

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙


 เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.komchadluek.net/column/pra/2006/04/24/03.php
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น