www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองธรรมสนามหลวงตั้งอธิการบดี มจร เป็นที่ปรึกษา
11 ก.ย. 56 | ข่าวมหาวิทยาลัย
249
ข่าวมหาวิทยาลัย
กองธรรมสนามหลวงตั้งอธิการบดี มจร เป็นที่ปรึกษา
วันที่ ๑๑/๐๙/๒๐๑๓ เข้าชม : ๓๑๔๔ ครั้ง

   เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบคำสั่งมหาเถรสมาคมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวงและคณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเป็นประธานเปิดการประชุมเลขานุการและผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ สำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายนามผู้เข้ารับคำสั่งมติมหาถเรสมาคม ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การสนองงานคณะสงฆ์ด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นไปตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศมหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง จำนวน ๑๔ รูป และคณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จำนวน ๓๗ รูป รวม ๕๑ รูป โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา ซึ่งพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และพระราชวรมุนี คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองเจ้าคณะภาค ๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารแม่กองธรรมสนามหลวงด้วยเช่นกัน

จากนั้นพระพรหมมุนี เลขาแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวถวายรายงานพอสังเขปดังนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ ในสังกัดมหาเถรสมาคมปฏิบัติสนองงานคณะสงฆ์ตามมติมหาเถรสมา และมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และฝ่ายสถิติได้ปรับปรุงบัญชี ศ. ต่างๆอเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น เพื่อให้สำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบวิธีการและขั้นตอนในการรับข้อสอบธรรมสนามหลวงผ่านระบบอินเตอร์ และมีความเข้าใจในการใช้บัญชี ศ. ต่างๆ จักทำให้การดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง ของสำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปตามกฎกระทรวงและพระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติและให้บรรลุตามวัถุประสงค์ที่ดีงามของคณะสงฆ์สืบไป สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงได้จัดประชุมขึ้น โดยนิมนต์เลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการและผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ สำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เข้าร่วมประชุม และมีรูปแบบการประชุม คือ คณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงบรรยายพิเศษ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าหน้าที่บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อธิบายขั้นตอนและวิธีรับข้อสอบธรรมสนามหลวงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการใช้บัญชี ศ. ต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่พร้อมทั้งสาธิตการรับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเปิดโอกาสให้มีการซักถามปัญหาและรับฟังข้อคิดเห็นจากเลขานุการเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องร่วมกัน อันจักทำให้การสนองงานด้านการศึกษาของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

สมหมาย  สุภาษิต/ข่าว/ภาพ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น