ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
25 ต.ค. 61 | สัมมนา/การประชุม
862

วันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาและให้คำแนะนำในวาระต่างๆ ทั้งนี้ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ,พระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำนวยการกองวิชาการ, นายสุชญา ศิริธัญภร รองผู้อำนวยการกองวิชาการ และบุคลากรกองวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน