ข่าวประชาสัมพันธ์
wedsite pr การเปลี่ยนแปลงยุค ดิจิทัล Digital ที่ต้องพัฒนาให้ทันโลก
23 เม.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
334

          นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทลัย วิทยากร กล่าวว่า การสื่อสารดิจิทัล ในสถาศึกษา รูปแบบเวปไซต์  การทำเวปไซต์ เป็นทักษะสําคัญยิ่งของสถาบันการศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นพลังที่เปลี่ยนวิถีการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะส่วนงานที่ทํางานสื่อสาร หากไม่ปรับตัวก็ต้องพับฐานกลับบ้านไปเลย เพราะท่านกําลังเผชิญความ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ พลังดิจิทัล ด้านเวปไซต์ ที่ถะถั่ง ถาโถมรุนแรง รวดเร็วและกว้างไกล  ซึ่งการสื่อสารผ่านเวปไซต์ คือกระบวนใช้ทักษะใน การใช้ วิเคราะห์ผู้รับสารออกแบบการส่งสาร การประชาสัมพันธ์  อย่างดึงดูดใจ มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ ใช้สื่อทาง เวปไซต์ wedsite pr แบบดิจิทัล (digital media) ที่มีปฏิสัมพันธ์มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนอย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งการผสมผสานข้อความ (text) ภาพเสียงเทคนิคพิเศษ ให้ บังเกิดผลต่อผู้รับสาร ดังที่ผู้ส่งสารตั้งใจ การสื่อสารดิจิทัล จึงรวมทั้งการสร้างระบบคิด การผลิต การสร้างสาร การถ่ายทอดและการสร้าง ผลกระทบต่อผู้รับสารประชาสัมพันธ์ในสถานการศึกษาอย่างยิ่ง


แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  45
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  234
 • มจร มุ่งพัฒนา MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสาร
  24 ต.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  322
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
  16 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  742
 • การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
  11 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  426