ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕
04 มิ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
129๓ มิถุนายน ๖๒ : คณะกรรมการมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี จัดงานวันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๓ ทุน ณ ศาลาการเปรียญ (หอสมุดกลาง มจร. เดิม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังรังษี ราชบัณฑิต มีบทบาทสำคัญในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ศาสนาโบราณ และศาสนาเปรียบเทียบ ตั้งแต่ มจร. เริ่มเปิดการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ทำหน้าที่ติดต่อกกันมาจนถึง พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งเป็นปีที่ท่านถึงแก่อนิจกรรม นอกจากนี้ท่านยังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นทั้งปูชนียบุคคล และบุรพาจารย์รุ่นแรกๆ ของ มจร. ที่เคารพและเชิดชูเกียรติอย่างยิ่ง
คณะศิษย์ยานุศิษย์ มจร. ร่วมกับคณะศิษย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ​ ดร.สมศักดิ์​ สายหยุด​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  09 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  105
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติประยุกต์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  09 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  61
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มอบคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ
  09 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  78
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พร้อมรับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
  01 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  136
 • ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  24 มิ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  305