ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร.ร่วมกับสมาคมสันติภาพโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐
14 มิ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
415

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร. เป็นประธานในการแถลงข่าว พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน ๒,๖๐๐ รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่ง มจร. ร่วมกับ สมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association : W.P.A) จัดขึ้น ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า “การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมสันติภาพโลก จึงได้อาราธนาพระมหาเถระจากนานาชาติมาร่วมในพิธีพร้อมเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติในวันดังกล่าว

พระมงคลธีระคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กล่าวว่าโครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการสำคัญอันเป็นความร่วมมือในด้านพระพุทธศาสนานานานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ในพระราชพิธีดังกล่าว ซึ่งวิทยาลัยพระธรรมมาทูตนั้นถือเป็นหน่วยการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำหน้าที่ผลิตพระธรรมทูตเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ดังนั้นจึงถือว่าการจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยอีกงานหนึ่ง

ด้านคุณ สาตวะ ซาง (Sattva Zhang) ผู้แทนสันติภาพโลก กล่าวว่า “ จุดมุ่งหมายของสมาคมสันติภาพโลก คือ ลดความขัดแย้งที่มีอยู่ทั่วโลก และสร้างสันติภาพความร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ จุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในสังคมโลก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รักษาสภาพแวดล้อม และสร้างสรรค์สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองให้คงอยู่ต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมสันติภาพโลก ทางสมาคมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายมหาสังฆทานไปในหลายๆประเทศ เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมด้วยได้เชิญผู้แทนขององค์การสหประชาชาติ และผู้นำชาวพุทธจาก ๑๕ ประเทศ รวมทั้งภายในประเทศ จำนวน ๖,๙๐๐ รูป/คน มาร่วมพิธี

ด้าน พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยดำเนินการถ่ายทอดสดเผยแพร่พิธีดังกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV) และสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมอนุโมทนา เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกรอีกทางหนึ่งด้วย