ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities By Google Scholar Citations 2019
25 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
849

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2019 (July)
สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2019 (July)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อันดับ 57 ของประเทศ จากเดิมอันดับที่ 75 ของประเทศ
การจัดอันดับโดย Top Universities by Google Scholar Citations (http://www.webometrics.info)