ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เป็นรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
27 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
759

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่งตั้ง ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา เป็นรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กรกภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

-------------------------------------

สืบเนื่องจาก ภาควิชารัฐศาสตร์เป็นภาควิชาใหญ่ บริหารหลักสูตรรวมทั้ง ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก 110 หลักสูตรทั่วประเทศ มี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม ๕๔ รูป/คน


>> มีหลักสูตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่เปิดในส่วนกลางและภูมิภาค รวม ๑๙ แห่ง 

>>มีหลัสูตรสขาวิชรัศสตร์ที่เปิดสนในส่นกลางและภูมิภาคมี ๒๗ แห่ง 

>>มีหลักสูตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่เปิดสอนในส่วนกลางละภูมิภาค รวม ๒๑ แห่ง 

>>มีหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในส่วนลางและภูมิภาค รวม ๔๓ แห่ง 


อาจารย์สังกัดภาควิชารัฐศสตร์ จำนวน ๔๓ รูปหรือคน (ทั้งระดับปริญญา

ตรี-โท-เอก) เจ้าหน้าที่สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ จำนวน ๑๑ รูปหรือคน

ในระยะวลาที่ผ่านมา ภาควิชารัฐศสตร์ได้เคยมีการแต่ตั้งรองหัวหน้าภาควิชา คือ  ในสมัยที่ รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม เป็นหัวหน้าภาควิชามี ผศ.ดร.พิเชฐ หั่งโต

เป็นรองหัวหน้าภาควิชา  ในสมัยที่ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต เป็นหัวหน้าภาควิชามี ผ.ศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

เป็นรองหัวหน้าภาควิชา

------------

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๙๕๒/๒๕๖๒

เรื่อง: แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

เพื่อให้การบริหารของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุหลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุหลงกรณราชวิทยาลัย

ว่าด้วยการตำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบมติคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์

ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.รัฐพล เย็นใจมา อายุ ๕๑ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก อภิธรรมมัชณิมเอก ป.ธ. ๔ พธ.บ. (รัฐศาสตร์)

พร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๒ สังกัด

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดย

ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นตันไป จนกว่าห้วหน้าภาควิชารัฐศาสตร์จะพ้น

จากคำแหน่ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กรกภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. เป็นรองศาสตราจารย์
  29 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  68
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
  29 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  39
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๓
  28 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  66
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์
  12 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  272
 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคเงินเดือนเข้ากองทุนร่วมสู้วิกฤติ Covid-19 ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดใน มจร
  01 เม.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  520