ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ฟื้นชีวิต คืนจิตวิญญาณทวารวดี”
02 ก.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
276

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ : พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง,ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ฟื้นชีวิต คืนจิตวิญญาณทวารวดี” ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง


วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัด นครปฐม อันเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ การสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการนําผลงานวิจัย ผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์การ ระดับชุมชน และระดับชาติ จึงได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการการผลิตและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคม เพื่อสร้างสัมพันธ์ยกระดับสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาและ ชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างกันอันจะก่อประโยชน์แก่การพัฒนางาน วิชาการต่อไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ตามสร้อยนามที่ว่า “ศรีทวารวดี” ให้เป็นที่รู้จัก ในแวดวงวิชาการ อีกทั้งจะเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพและการพัฒนางานวิชาการของ วิทยาลัยสงฆ์ และยกระดับการยอมรับในแวดวงวิชาการยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็น พลังเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมมือกันผลิตผลงานวิชาการที่จะนําไปสู่การ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ


แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. เป็นรองศาสตราจารย์
  29 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  68
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
  29 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  39
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๓
  28 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  66
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์
  12 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  272
 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคเงินเดือนเข้ากองทุนร่วมสู้วิกฤติ Covid-19 ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดใน มจร
  01 เม.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  520