ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
11 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
204

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ รับชมถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน" โดย พระเทพปรวเมธี,รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านทาง Facebook Live: MCU TV-Channel ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป