ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร. จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต พิธีเจริญพระพทุธมนต์นานาชาติ
19 ก.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
384

๑๘ กันยายน ๒๕๑๒ เวลา ๑๖.๓๐ น . พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. นำนิสิตนานาชาติ ๕ ประเทศ ประกอบด้วย พระนิสิตชาวปะโอ พระนิสิตชาวไทยใหญ่ พระนิสิตเวียดนาม (มหายาน) และพระนิสิตภูฏาน


ทำพิธีเจริญพระพทุธมนต์ตามทำเนียมแต่ละประเทศที่ได้ถือปฏิบัติสืบมา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตนานาชาติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการ "จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม"

ณ ลานธรรม ลานปัญญา หอพักนานาชาติ อาคารบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย