ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
09 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
337

  มหาวิทยาลัยกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการประประกอบด้วย

๑. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข                              ประธานกรรมการ

๒. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ                          กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล         กรรมการ

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์                        กรรมการ

๕. อาจารย์ไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ                                       กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมโดยสรุป

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยต้อนรับคณะกรรมการ  นำเสนอผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการสัมภาษณ์อธิการบดีและรองอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  คณะกรรมการสัมภาษณ์คณบดี ผู้อำนวยการสถาบันผู้อำนวยการสำนัก อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้รับบริการ ผู้ใช้บัณฑิตและนิสิต

วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยวาจา