ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
09 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
73

  มหาวิทยาลัยกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการประประกอบด้วย

๑. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข                              ประธานกรรมการ

๒. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ                          กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล         กรรมการ

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์                        กรรมการ

๕. อาจารย์ไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ                                       กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมโดยสรุป

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยต้อนรับคณะกรรมการ  นำเสนอผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการสัมภาษณ์อธิการบดีและรองอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  คณะกรรมการสัมภาษณ์คณบดี ผู้อำนวยการสถาบันผู้อำนวยการสำนัก อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้รับบริการ ผู้ใช้บัณฑิตและนิสิต

วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยวาจา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มุทิตาสักการะอธิการบดีในอายุวัฒนมงคล 59 ปี และรายงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศ
  11 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  132
 • ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  10 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  207
 • เฝ้าสมเด็จพระสังฆราช โดย รอง กต. มจร วัดไทยนอร์เวย์ การบินไทย นำพระนวกะบวชเฉลิมพระเกียรติฯ
  04 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  93
 • มจร ประชุมต้อนรับคณะการศึกษาและวัฒนธรรม จาก สปป. ลาว
  04 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  83
 • ปลื้มผลอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ครั้งแรกกว่า 300 คน สร้างเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนายุโรป
  03 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  53