ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์รับมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาจากมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
28 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
216

บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์รับมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาจากมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เมื่อ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๓,๐๖๙.๐๐ บาท โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตำแหน่งกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ เป็นตัวแทนผู้มอบในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาสืบไป