ข่าวประชาสัมพันธ์
"สุวิทย์"ชูมจร.-มมร.เป็นมหา'ลัยศูนย์กลางด้านศิลปะวิชาการ
09 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
263

"สุวิทย์"ชูมจร.-มมร.เป็นมหา'ลัยศูนย์กลางด้านศิลปะวิชาการ

รมว.อว. มอบนโยบายให้แกผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะมหา’ลัยสงฆ์ควรให้ความสำคัญการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ พร้อม ชู มจร.-มมร.ให้เป็นมหา’ลัยศูนย์กลางด้านศิลปะวิชาการ

จันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 16.39 น.

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารมจร. โดยดร.สุวิทย์ กล่าวว่า การพัฒนาจิตใจของคนเป็นสิ่งสำคัญในนโยบายของมหาวิทยาลัยสงฆ์ และอยากให้เน้นในเรื่องการพัฒนาปัญญามนุษย์ด้วย

เรื่องปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง ส่วนตัวมองว่าไม่น่ากลัว เพราะจะได้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพ และการที่มจร.มีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของโลกด้วยแล้ว ปัญหาเรื่องจำนวนนักศึกษาจึงไม่ใช่ประเด็น เพราะเท่ากับว่ามจร.ได้เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก นอกจากนี้ประเด็นหลักที่อยากให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ให้ความสำคัญกับการสร้างทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมกลับคืนมาเพื่อทำให้สังคมกลับสู่ภาวะปกติสุข ที่ตนมองว่าจะเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงฆ์

ส่วนเรื่องงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จะต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป เช่น ควรจะมีการวิจัยเรื่องทักษะการใช้ชีวิต และอยากให้มหาวิทยาลัยสงฆ์วิจัยการเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมของพวกเรา และควรสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับเทคโนโลยี และมนุษย์กับธรรมชาติ

รมว.อว.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จากการที่ตนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดราชบพิธฯ พระองค์ทรงรับสั่งกับตนว่า จะทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นตักศิลา ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปวิชาการ ในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ซึ่งเมื่อตนดูจากนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของทั้งมจร. และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) แล้ว มองว่า การเป็นตักศิลา ด้านพระพุทธศาสนาของมมร.และมจร.จึงไม่ใช่เรื่องยาก...

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/750508

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
  09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภา
  09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • คณะผู้บริหาร มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระพรหมบัณฑิต กก.มส.
  08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กก.มส.
  08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  52
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓
  02 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101