ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรแนะแนวการศึกษา
17 พ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
415

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ สำนักทะเบียนและวัดผล ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนบี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลางเข้าร่วมอบรมการพัฒนารายวิชาการเรียน การสอน การสอบออนไลน์
  14 ม.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  148
 • เชิญบุคลากรอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบจัดการการประชุม (E-Meeting) สำหรับผู้จัดทำวาระการประชุม
  05 พ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  490
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน
  22 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  1282
 • International Conference On Multidisciplinary and Current Educational Research
  08 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  1381
 • วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
  21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  1959