ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรแนะแนวการศึกษา
17 พ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
871

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ สำนักทะเบียนและวัดผล ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนบี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา