ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
01 เม.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
19

        กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 นี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

        ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ~ สมาชิกส่วนกลางขอเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดังกล่าว หรือประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

        ~ สมาชิกส่วนภูมิภาคขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

ไอดีห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบในไลน์กลุ่ม (เข้าไลน์กลุ่มได้ที่แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม)

        > ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้จะเข้าร่วมประชุม


        > ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สัมมนาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาฯระยะที่12 และยกร่างแผนพัฒนาฯระยะที่13[โซนกลาง ภาคกลางและภาคใต้]
  26 มี.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  102
 • ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
  23 มี.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  95
 • ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลางเข้าร่วมอบรมการพัฒนารายวิชาการเรียน การสอน การสอบออนไลน์
  14 ม.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  543
 • การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรแนะแนวการศึกษา
  17 พ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  780
 • เชิญบุคลากรอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบจัดการการประชุม (E-Meeting) สำหรับผู้จัดทำวาระการประชุม
  05 พ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  866