ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
01 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
110

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม
“การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs”
(Objectives and Key Results)

#รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ที่ https://forms.gle/HqEMqkqQnze17ksY7 ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 828 9428 3525 Passcode : 164891 ในวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนและเข้าอบรม มีวุฒิบัตรมอบแก่ท่านด้วย

จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี