ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนการเจริญพระพุทธมนต์ - จิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน
01 ก.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
212

นมัสการ/เรียนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๒  มหาวิทยาลัยขอเลื่อนการเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา ก่อนปฏิบัติงาน จากวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปเป็นวันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔


On account of the COVID-19 pandemic situation in accordance with the University Notification No.12 

the Morning Chanting and Meditation Practice before work on 5 July 2021 is POSTPHONED TO THE FIRST MONDAY OF AUGUST 2021.


กองสื่อสารองค์กร

แสดงความคิดเห็น