ข่าวประชาสัมพันธ์
"ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2564
13 ก.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
288

"ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2564 และรับฟังการเสวนาเรื่อง “บุรพาจารย์ : เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต กับการขับเคลื่อน มจร” ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ID : 989 824 8047 passcode : 180764  รวมทั้งช่องทาง facebook live ⌨️: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel และ YouTube: mcu tv , เวบไซต์: tv.mcu.ac.th ตั้งแต่เวลา 12.30 เป็นต้นไป" โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Google form

MCU administrators, lecturers, support staff, alumni and current students are cordially invited to take part in Buraphajarn or First Teacher's Day for the Year 2021 and the webinar on "First Teachers : Learning the Past, Understanding the Present, Being Aware of the Future and Moving forwards MCU" on Sunday, 18 July 2021 via ZOOM ID:989 824 8047 PASSCODE:180764; face book live: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, YouTube: mcu tv; and website: tv.mcu.ac.th from 12:30 p.m. onwards by registering for the project via Google form. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpjZ4ugOuLF2jnzaRkbKzjmPEZ7sbrmnKyC7T1d2jFtOAGOA/viewform