ข่าวประชาสัมพันธ์
วส.ร้อยเอ็ด – ศรีสะเกษ ตั้งรพ.สนามช่วยผู้ป่วยโควิด
14 ก.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
508

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ “เจ้าคุณประสาร” รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่ในเวลานี้ เป็นเหตุให้โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลประจำอำเภอ มีเตียงไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 มจร โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร จึงมีนโยบายให้วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง และขอให้ทุกแห่งให้ความร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมืองในการแก้ปัญหาของประเทศชาติในครั้งนี้ เช่น จัดตั้งโรงทานแจกอาหารกระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศ บริจาคสิ่งของที่จำเป็นและขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลสนาม เป็นต้น และเมื่อเกิดการขาดแคลนสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) ร้อยเอ็ด โดยพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะ จ.ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ วส.ร้อยเอ็ด พระครูวาปีจันทคุณ ผอ.วส.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ได้ให้ใช้ห้องประชุมใหญ่ วส.ร้อยเอ็ดให้เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของ จ.ร้อยเอ็ด

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ วส.ศรีสะเกษ พระอุดมปัญญาภรณ์ รักษาการ ผอ.วส.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดมาเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรักษาชีวิตประชาชนชาวศรีสะเกษ ขณะเดียวกันวิทยาลัยสงฆ์ทั้งภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ก็ให้ความร่วมมือและทุกแห่งต่างทำโรงทานหรือบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วยแล้วเช่นกัน...

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/52524/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • กำหนดการ ๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก
  17 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  25
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”(Promotion, protection and Preservation of Buddhist Culture in Global Perspective)
  17 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  41
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย
  16 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  36
 • ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๕
  16 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  42
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย
  16 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  40