ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
19 ก.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
250
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มเปิดเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เป็นระยะเวลา ๗๔ ปี ต่อเนื่อง ได้ผลิตบัณฑิตให้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาหลายรุ่นแล้ว อีกทั้งได้จัดให้มีการศึกษาวิจัย การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการสนองงานของคณะสงฆ์ สังคมและประเทศชาติเป็นอเนกประการ ทั้งนี้ ก็ด้วยความเสียสละทุ่มเทเอาใจใส่ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ได้เสียสละและทุ่มเทเอาใจใส่
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงถือเอาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันบุรพาจารย์” เพื่อให้บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตของมหาวิทยาลัยทุกรูปทุกคนจะได้ร่วมกันรำลึกนึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ ที่ได้จัดการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์ต่างๆ ให้แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันนี้ อีกทั้ง จักได้ระลึกถึงความเสียสละและความมีน้ำใจของบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย
การจัดงานวันบุรพาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้ ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย และอดีตสภานกยกมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว
๒. เพื่อประกาศเชิดชูบูชาสักการะต่อปูชนียบุคลและบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาศิษยานุศิษย์ของมหาวิทยาลัยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่บุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณูปการแก่สถาบัน
โดยเป็นการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom) ภายใต้ข้อกำหนดการป้องกันการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – ๒๐๑๙ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน
๒) การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แก้วพิลา นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓) การเสวนาเรื่อง “บุรพาจารย์ : เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต กับการขับเคลื่อน มจร ” โดยมีวิทยากรประกอบด้วย
- พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
- พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
- ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
- พลตรีไชยนาจ ญาติฉิมพลี นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คนที่ ๑๐
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้
และพิธีปิด โดยมีพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีและกล่าวปิด เป็นอันเสร็จพิธีข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  18 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  203
 • “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80
 • 134 ปี มจร มอบคุณค่า-เป็นแบบอย่างอะไรให้สังคม? โดย เจ้าคุณประสาร
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  48
 • อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด “มหาจุฬาฯ”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินการปฎิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  14 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80