ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาปรัชญา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
24 ก.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
487

โครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาปรัชญา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ Zoom  Video Conferencing ID : 6766961123 

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการอาจารย์ผู้สอนวิชาปรัชญา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ผ่าน Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel YouTube: mcu tv

เว็บไซต์  tv.mcu.ac.th และ Zoom  Video Conferencing ID : 6766961123 

-----------------------------

วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(ภาคเช้า)

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  

ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้สนใจพร้อมกัน

ผ่าน Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel YouTube: mcu tv

เว็บไซต์  tv.mcu.ac.th และ Zoom Video Conferencing ID : 6766961123

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.

ชมวีดีทัศน์ “มจร กับการศึกษาวิชาปรัชญา

            โดย บัณฑิตวิทยาลัยและฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ของมหาวิทยาลัย

เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๑.๐๐ น.

พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการอาจารย์ผู้สอนวิชาปรัชญา

-พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ประธานในพิธีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

- พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน

- พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถา

เรื่อง “มจร กับวิชาปรัชญา แนวทางสร้างหลักคิดบนฐานพุทธธรรม ”

(ภาคบ่าย)

เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น.

ชมวีดีทัศน์ “มจร กับการศึกษาวิชาปรัชญา

            โดย บัณฑิตวิทยาลัยและฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ของมหาวิทยาลัย

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.

เสวนาทางวิชาการเรื่อง “สอนปรัชญาอย่างไรให้เข้าถึงสาระ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

-ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ศ.ดร.โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด มหาวิทยาลัยบูรพา

ดำเนินการเสวนา โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร

เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.

 

พิธีปิด

โดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

พิธีกรประจำวัน :  พระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ประสานงาน       พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                                 : พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.  ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล

                                 รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/กองวิชาการ

                                 : รศ.ดร.กฤต  ศรียะอาจ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา

เอื้อเฟื้อและดูแลระบบ Zoom : บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถ่ายทอดและเผยแผ่การสัมมนา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  18 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  203
 • “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  79
 • 134 ปี มจร มอบคุณค่า-เป็นแบบอย่างอะไรให้สังคม? โดย เจ้าคุณประสาร
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  48
 • อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด “มหาจุฬาฯ”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินการปฎิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  14 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80