ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.สนาม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ เร่งช่วยชาวน่านสู้ภัยโควิด
29 ก.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
73

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า จากการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้ประชาชนคนไทยเดือดร้อนกันทั่วประเทศ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี .ภูเพียง .น่าน โดยพระราชศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัด พระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง และภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นจำนวน๓๖๐ เตียง 


เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมาและขณะนี้ก็ยังสามารถทำเป็นกระโจมกระจายไปได้อีกอย่างน้อย ๑๕๐ เตียง

ก่อนหน้านี้วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดตั้งโรงทานขนาดใหญ่เพื่อออกช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้

แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมของประชาชนชาวจังหวัดน่านมีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯโดยพระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการ และบุคลากรวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายร่วมกับฝ่ายบ้านเมืองจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนชาวน่าน

นอกจากเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามแล้ววิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดเชื้อทุกรูปแบบทั้งมอบที่นอน หมอนมุ้ง เครื่องใช้ประจำตัวเช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นต้น โรงพยาบาลสนามแห่งนี้วิทยาลัยสงฆ์และคณะสงฆ์จะเปิดดำเนินการไปจนกว่าบ้านเมืองจะกลับมาปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  18 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  203
 • “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80
 • 134 ปี มจร มอบคุณค่า-เป็นแบบอย่างอะไรให้สังคม? โดย เจ้าคุณประสาร
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  48
 • อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด “มหาจุฬาฯ”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินการปฎิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  14 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80