ข่าวประชาสัมพันธ์
“๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”
14 ส.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
597


กำหนดการ

งานครบรอบวันสถาปนา

“๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และผ่านทางระบบ Zoom Meeting ID: 999 824 8047

หรือ สามารถชมถ่ายทอดสดผ่านทาง MCU TV Live, MCU TV - Channel

                          

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๐๖.๓๐ น.         - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร (บางส่วน) พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี

                        - พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕

                          ณ หอพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก

                        - พิธีสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา

๐๗.๐๐ น.         ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร และผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานระบบออนไลน์

๐๘.๐๐ น.         พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี นำทำวัตรเช้า สวดมนต์และปฏิบัติธรรม

                   ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) และทางระบบออนไลน์

๐๘.๓๐ น.         ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร (บางส่วน) พร้อมกัน

                        ณ อาคาร ๗๒ ปี  พระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน)

๐๘.๓๐ น.        - พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

  - พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี

  - ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและประธานโอวาท

  - ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล

  - สมาทานศีล

  - เจริญพระพุทธมนต์

  - สดับปกรณ์

  - พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

  - ถวายไทยธรรม

  - พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้ช่วยเลขานุการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประกาศรายนามผู้ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

  - พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา

 

๐๙.๓๐ น.     พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “มหาจุฬาฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม”

  ๑๑.๐๐ น.           ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

                          พร้อมรับชม “วีดีทัศน์นิทรรศการของชมรมนิสิตนานาชาติ มจร”

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.         เวทีเสวนาทางวิชาการ ภาคภาษาไทย ผ่านทาง Zoom Meeting ID: 999 824 8047

  - พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ปาฐกถานำ

  เรื่อง “มหาจุฬาฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม”

                       การเสวนาทางวิชาการโดย:

                       - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร

                       - ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ กรรมการ ก.พ.ว. มจร

                       - รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก มหาวิทยาลัยสยาม

                         ดำเนินการโดย: รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร

 ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.           เวทีเสวนาทางวิชาการนานาชาติ ผ่านทาง Zoom Meeting ID: 676 696 1123

 - Prof.Dr.Phra Dhamvajrabundit, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya

 University delivers a keynote speech Academic Webinar on MCU and Buddhist Studies:   Textual, Applied and Engaged in Current Situation

  International Academic Seminar by the following:

              - Assoc.Prof.Dr. Phra Thepvethi, Vice Rector for Student Affairs, MCU

              - Dr. Upali M. Serede, Rector of Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA), Sri Lanka

              - Dr.Gabor Karsai, Rector of Dharma Gate Buddhist College (DGBC), Hungary

               Moderator: Asst.Prof.Dr. Phramaha Surasak Paccantaseno,

                                     Director of Language Institute of MCU

๑๖.๐๐ น.         พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร กล่าวปิดงาน


พิธีกร :   พระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

            ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  18 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  203
 • “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  79
 • 134 ปี มจร มอบคุณค่า-เป็นแบบอย่างอะไรให้สังคม? โดย เจ้าคุณประสาร
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  47
 • อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด “มหาจุฬาฯ”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินการปฎิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  14 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80