ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าคุณประสาร แจงชัด มจร ยังปกติ ไร้วิกฤตการบริหาร-งบประมาณ
03 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
150

วันนี้ (3 กย.) พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือ มจร  ได้ชี้แจงกรณีที่ปรากฎข่าวว่า มจร มีปัญหาด้านการเงินเพื่อนำมาใช้ในบริหารงานและอาจจะรวมถึงปัญหาด้านอื่นๆจนอาจจะมีแรงกระเพื่อมภายในสำหรับการบริหารอีกด้วยนั้น

พระเมธีธรรมาจารย์ ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงจึงขอทำความเข้าใจและชี้แจงเป็นครั้งที่ดังนี้


1.การปรับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนั้น มหาวิทยาลัยไม่ได้ประสบกับภาวะวิกฤตทางด้านการเงินจนก่อให้เกิดปัญหาดังปรากฎตามข่าว เพียงแต่อาตมาและฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัยนั้นได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในภาวะการณ์ปัจจุบันว่า เราควรจะมีค่าตอบแทนในทุกตำแหน่งอยู่ที่เท่าไหร่ บนฐานของความเป็นจริงและในโลกแห่งความเป็นจริง เพราะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งคือค่าตอบแทนในตำแหน่งเท่านั้น ค่าตอบแทนในตำแหน่ง ไม่ใช่ลดเงินเดือน เงินสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใดของบุคลากรเลย ขอลดส่วนนี้ลงบ้างชั่วขณะซึ่งก็เป็นส่วนที่เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยได้หามาเพิ่มให้ เติมให้ ไม่ใช่ตัดงบที่มาจากภาครัฐนี่คือข้อเท็จจริงที่ควรรับฟังและก็เชื่อว่าประชาคม มจร นั้นเป็นปัญญาชนคนมหาวิทยาลัยจะเข้าใจได้ไม่ยาก

ขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้ประสบกับภาวะวิกฤตทางการเงินจนต้องไปตัดสิ่งที่พึงมี พึงได้ของบุคลากรออกไป


2.ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.,รศ.,.) นั้นไม่มีมหาวิทยาลัยไดในประเทศนี้ที่มีเพดานจำกัดไว้ว่าจะต้องมีตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสัดส่วนได้ไม่เกินจำนวนนี้ ให้ได้เท่านี้ ไม่มี มหาวิทยาลัยต่างหากที่จะต้องมีพันธกิจสำคัญที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ทั้งหลายได้สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งให้มากขึ้น การมีอัตราส่วนของอาจารย์ในด้านนี้เพื่มมากขึ้นเท่าไหร่ ย่อมส่งผลในทางที่เป็นคุณต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้นเท่านั้น นี่คือหลักสากลปฎิบัติของทุกมหาวิทยาลัย ส่วนจะมีวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งอย่างไร แบบใหน พิเศษหรือปกตินั้นก็ย่อมจะต้องเดินตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กฎเกณฑ์ของ กพว.และทรวงอว.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือทางเดินและความเจริญก้าวหน้าของคณาจารย์สายนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดๆก็ไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ของตัวเองหรือยกคนของตนเองขึ้นมาได้โดยลำพังหรือกระทำการตามอำเภอใจโดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆรองรับ

ในทางกลับกัน ถ้ามหาวิทยาลัยใหนที่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในอัตราส่วนที่ไม่มาก สัดส่วนน้อย ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในอีกด้านหนึ่งด้วย นี่ก็สำคัญ


สำหรับในระบบงบประมาณนั้น ระบบงบประมาณของประเทศไทยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้น อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจะต้องได้รับการแต่งตั้งหรือโปรดเกล้าฯตามศักดิ์ของผู้ครองตำแหน่งทางวิชาการนั้นๆเสียก่อน  เมื่อได้รับแต่งตั้งหรือโปรดเกล้าฯแล้วจึงจะนำคำสั่งนั้นๆมาตั้งคำของบประมาณในปีงบประมาณถัดไป วิธีนี้จึงไม่มีมหาวิทยาลัยที่ใหนจำกัดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ตัวเอง ปิดล๊อคตัวเอง ปิดกั้นความเจริญก้าวหน้าและก็ไม่มีมหาวิทยาลัยใดๆในประเทศนี้ที่จัดทำคำขอโดยขอตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้ากับงบสำนักงบประมาณเพื่อเป็นการเผื่อหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Anticipate)หรืออนุญาตให้ตีเช็คเปล่าไว้รอ ทำไม่ได้ ทำไม่ได้เลย บางท่านบอกว่าเมื่อเทียบกับงบสวัสดิการการรักษาพยาบาลทำไมทำล่วงหน้าได้ในแต่ละปีงบประมาณ นี่คนละอย่าง คนละประเด็นคนละตรรกะเลย  และนี่ก็คือระบบงบประมาณของไทยที่พึงศึกษาให้เข้าใจ จะได้ไม่ไขว้เขวและมีหลักในการคิดการแสดงออก


3.ตำแหน่งของฝ่ายสนับสนุนการศึกษาคือ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษทั้งหมดนี้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐเลย แต่มหาวิทยาลัยก็ยินดีสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรเกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและก็ได้จัดสรรงบประมาณจากรายได้ของมหาวิทยาลัยให้โดยในปีนี้ขอลดลง 50% ตามความเหมาะสม


4.การบริการหลักสูตรหรือโครงการพิเศษ  ร้านค้ามหาจุฬาบรรณาคาร อาคารที่พัก92 ปีปัญญานันทะและโรงพิมพ์มหาจุฬาฯ นั้นก็ล้วนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นของการก่อตั้งหน่วยงานนั้นๆทุกประการโดยยึดถือหลักธรรมของพระพุทธองค์เป็นบรรทัดฐานคือธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญ คืออปริหานิยธรรม 7 ประการ ประกอบด้วย

1.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์

2.พร้อมเพรียงกันเลิก

3.ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ ไม่เลิกในสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้ว

4.เคารพรับฟังคำสั่งสอนผู้ใหญ่

5.ไม่ห่มเหงล่วงเกินสตรี

6.เคารพเจดีย์(ปกป้องปูชนียสถาน)

7.คุ้มครองพระอรหันต์ บรรพชิตพระเมธีธรรมจารย์ กล่าวต่อไปว่า การที่ออกมาชี้แจงวันนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วคิดว่าทุกฝ่ายคงจะเข้าใจและควรจะยุติกันได้เสียที มจร เรายังมีงานให้ทำอีกมากมาย เรามีเป้าหมายในการเดินทางไกล อย่ามัวแวะข้างทางให้เสียเวลาเลย หาประโยชน์มิได้  และก็มั่นใจว่าเท่าที่ได้พูดคุยและสัมผัสกับประชาคมส่วนใหญ่ใน มจร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศนั้นยืนยันว่าคนที่ทำงานหนัก คลุกคลีกับงานเสียสละเพื่อองค์กรเขาเข้าใจและไม่มีปัญหาใดๆ

มั่นใจว่า วันนี้ มจร ยังปกติ ไม่มีแรงกระเพื่อม ไม่มีวิกฤตใดๆทั้งทางการบริหารและการงบประมาณ ยังเดินหน้าต่อไปได้ ที่ต้องปรับบางอย่าง บางประการนั้นก็เพื่อปรับตามโลกที่เป็นจริง ตามความเหมาะสม พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย


รวมลิ้งข่าว

Thebuddh

https://thebuddh.com/?p=55518


บ้านเมือง

https://www.banmuang.co.th/news/education/248808


onbnews

https://www.onbnews.today/post/63510


Thairnews

https://www.thairnews.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88/


Thaitimenews

https://www.thaitimenews.com/content/26169


matichon

https://www.matichon.co.th/education/news_2920345

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  18 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  203
 • “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  81
 • 134 ปี มจร มอบคุณค่า-เป็นแบบอย่างอะไรให้สังคม? โดย เจ้าคุณประสาร
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  48
 • อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด “มหาจุฬาฯ”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  44
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินการปฎิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  14 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80