ข่าวประชาสัมพันธ์
ในหลวงโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง “ดร.บรรจบ บรรณรุจิ” เป็น “ราชบัณฑิต”
28 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
241

วันที่ 28 กันยายน 2564  เมื่อวานนี้ ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีพระบรมราชโองการทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ  ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ประเภทวิชาปรัชญา   สาขาวิชาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ  (นามสกุลเดิม: ปั๋งมี)  เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2496 ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ 2 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดแก้วฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคขณะยังเป็นสามเณร จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับเป็น นาคหลวง อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) เป็นพระอุปัชฌาย์  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) ในปี พ.ศ. 2516 เมื่อขณะที่เป็นสามเณร จากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับวุฒิพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เมื่อ พ.ศ. 2521 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทเมื่อ พ.ศ. 2532 ในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียและสำเร็จระดับปริญญาเอกเมื่อ พ.ศ. 2540 สาขาพุทธปรัชญา ณ มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งเป็นภาคีสมาชิก สาขาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

พ.ศ. 2562 เขาได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในนามพรรคแผ่นดินธรรม  และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ประกาศลาออกอย่างเป็นทางการ

 ปัจจุบันนอกจากเป็นอาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว ยังได้ทุ่มเทกับงานสอนกรรมฐานโดยได้นำที่ดินส่วนตัวเปิดเป็นสถานที่ฝึกสอน อบรม ความรู้ทางด้านพุทธศาสนา โดย ของสถาบันจิตตานุภาพ ซึ่งก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ จังหวัดราชบุรีบ้านเกิด โดยมีการเปิดสอนในหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา   มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งจากคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  15 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  26
 • กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  12 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • พิธีทอดกฐินวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมทำบุญงานทอดกฐิน “กองละ 999 บาท” หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มจร
  11 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  90
 • เข้ารับชมวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุการทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔
  29 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  181
 • พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
  25 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  480