ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
15 ต.ค. 64 | รับสมัครบุคลากร
458

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

----------------------------------------------

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑๑ รูป/คน

สังกัด   ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย

          นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๘๐๑๘       นางสาวพัชรินทร์ ศรีหาใต้

สำนักงานพระสอนศีลธรรม       

          นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๒๘๐๐๔       นายวรพงษ์ พรหมเสนา

          นักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๑๒๘๐๑๒       -ไม่มีผู้สมัคร-

สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

          นักวิชาการศึกษา                    ๑๓๑๘๐๐๔       ๑. นางสาวปุณิกา เดชสิทธิ์วิชญะ     ๒. นางสาวพจนีย์ เชยบุรี           

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

          นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๒๘๐๐๕       ๑. นายรุ่งชาติ สมานทอง    ๒. พระมหาอโณทัย สุเมโธ (อ้อมแก้ว)

          เจ้าหน้าที่ธุรการ                     ๐๐๖๙๐๐๓       ๑. พระพุทธพร พุทธวโร (ลพทองคำ)    ๒. พระสุเมธ สุจิณฺโณ (แนบเนื้อ)

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

          นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๘๐๑๗       พระภักดี มหาวิริโย (สอนแก้ว)

ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล

          นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๙๑๘๐๐๒       ๑. พระธนพล วรสีหพลโล (วระสิงห์)    ๒. พระมหาธนาศิลป์ ธมฺมานุสารี (สายแปง)

เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย วิชาความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

         ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ในวันอังคาร ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Id: ๖๒๘ ๑๕๐ ๑๐๙๑   

         ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

          ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

          ๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

          ๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

          ๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

          ๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=7755

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  05 พ.ย. 64 | รับสมัครบุคลากร
  316
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  05 พ.ย. 64 | รับสมัครบุคลากร
  167
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  15 ต.ค. 64 | รับสมัครบุคลากร
  467
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
  15 ต.ค. 64 | รับสมัครบุคลากร
  291
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
  15 ต.ค. 64 | รับสมัครบุคลากร
  222