ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
15 ต.ค. 64 | รับสมัครบุคลากร
468

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

******************************

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๗ รูป/คน คือ

          สังกัด             ตำแหน่ง                   เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์       

นักวิชาการศึกษา          ๐๔๑๒๐๐๒       พระกุลวัฒน์ศิโรจน์ ธมฺมวิโรจโน (ค้าคล่อง)

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

พนักงานขับรถ             ๐๐๑๓๐๐๗       ๑. นายมงคล เพ็งน้ำคำ     ๒. นายมานิต แน่นอุดร

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

                   นักจัดการงานทั่วไป       ๐๐๑๒๐๐๑       ๑. นางสาวจตุพร แน่นอุดร    ๒. นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์

ส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ

                   นักทรัพยากรบุคคล        ๐๘๒๒๐๑๔       พระมหาแสงตะวัน ขนฺติเมธี (คำมาโฮม)

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

                   นักทรัพยากรบุคคล        ๐๘๒๒๐๑๓       พระมหากุศลิน สุนฺทรสิริ (ศรีสุนทร)

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

นิติกร                      ๐๐๘๒๐๐๓       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

          เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติตรงตามประกาศเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

         ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ในวันจันทร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Id:
๖๒๘ ๑๕๐ ๑๐๙๑

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=7768

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  05 พ.ย. 64 | รับสมัครบุคลากร
  318
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  05 พ.ย. 64 | รับสมัครบุคลากร
  168
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  15 ต.ค. 64 | รับสมัครบุคลากร
  459
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
  15 ต.ค. 64 | รับสมัครบุคลากร
  292
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
  15 ต.ค. 64 | รับสมัครบุคลากร
  224