ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร (ออนไลน์) ประเภทวิชาการ
01 มี.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
293

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร (ออนไลน์)
ประเภท วิชาการ

********************

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

          ๑. พระมหาศุภชัย สุญาโณ/ลือคำหาร
          ๒. พระมหาบุญยงค์ ปุญฺญญาโณ/พลสิงห์
          ๓. พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม/พลมั่น
          ๔. พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ/ชูศรี
          ๕. นายธนาธิป ฮาดเนาลี

  • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ID : ๗๓๑ ๔๓๒ ๒๗๔๕

เกณฑ์การตัดสิน
          ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

  • ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
  • ๒. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด
  • ๓. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้ และสถานที่สอบสัมภาษณ์มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้สอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน สามารถมองเห็นจากกล้อง
  • ๔. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในห้องเพียงลาพัง ไม่มีบุคคลอื่นรบกวน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)
ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=8247