ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
11 มี.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
1006

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

**************************

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยไว้ดังต่อไปนี้

ก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จำนวน ๒ รูป

สังกัด   ตำแหน่ง                   เลขที่              ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (นานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

อาจารย์                    ๑๑๓๗๐๐๓       Ven. Metteyya Beliatte

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (นานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

อาจารย์                    ๑๑๓๗๐๐๖       Ven. Nguyen Anh Tuan

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์                    ๐๕๔๗๐๐๖       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์                     ๑๐๑๑๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัคร-

          ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่ส่งเอกสารรายงานตัว ตามวัน และเวลากล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รายการเอกสารแนบท้ายประกาศและเอกสารที่ต้องเตรียมมาทำสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง

 • ๑. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) (บค. ๐๘)  จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๒. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน   ๑  ใบ
 • ๔. สำเนาสมุดฝากธนาคารทหารไทย  จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๕. สัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง (บค.๔๙.๑)  จำนวน   ๒  ฉบับ
  - ๕.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน   ๒  ฉบับ
  - ๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๒  ฉบับ
 • ๖. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)   จำนวน   ๒  ฉบับ
  -  ๖.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒  ฉบับ
  -  ๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน   ๒  ฉบับ
 • ๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)      จำนวน   ๒  ฉบับ
  - ๗.๑ สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒  ฉบับ
  - ๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน   ๒  ฉบับ
  - ๗.๓ สำเนาทะเบียนสมรส  จำนวน   ๒  ฉบับ

หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค.หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=8283 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  22 พ.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  292
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  11 พ.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  492
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๒ อัตรา
  21 เม.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  1947
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  13 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  778
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  07 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  680